Nawigacja

Samorząd Uczniowski

  W szkole działa samorząd uczniowski. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i każdy uczeń może wpływać na to, co się w niej dzieje. Jednak uczniów jest w szkole zazwyczaj sporo, więc tak liczna grupa nie może podejmować decyzji nie mając władz ani swojej reprezentacji. Aby samorząd uczniowski działał sprawnie, trzeba wyłonić jego władze, czyli przedstawicieli uczniów, którzy będą działać w imieniu kolegów i reprezentować ich interesy wobec władz szkolnych. Te władze to Samorząd Szkolny. Wybory do władz samorządu szkolnego są przeprowadzone zgodnie z zasadami demokracji, więc są:

 • wolne,
 • równe,
 • tajne.

 

Poprzez zaangażowanie  w pracę samorządu młodzież uczy się życia w społeczeństwie, na obowiązujących w nim zasadach, współpracy z rówieśnikami i zwierzchnikami, rozwijania inicjatywy i samodzielności działania, odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętności pełnienia ról społecznych, budowania atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania, pracy w zespole, a także zasad demokracji w praktyce.Posiada on różne kompetencje, które wyznaczone zostały przez  przepisy i akty prawne. I tak:

 • Samorząd uczniowski ma prawo do uchwalenia swojego regulaminu,

 • Samorząd uczniowski ma prawo do zgłaszania uwag i opinii do programu wychowawczego szkoły,  

 • Samorząd uczniowski może wystawić opinię o nauczycielu, którego praca poddawana jest ocenie. Może to jednak nastąpić tylko wówczas, kiedy z wnioskiem o taką opinię wystąpi dyrektor szkoły,  

 • Samorząd uczniowski opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych,  

 • Samorząd uczniowski opiniuje wyznaczenie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym,

 • Samorząd uczniowski wraz z radą pedagogiczną i radą rodziców może wnioskować do jednostki prowadzącej szkołę o nadanie szkole imienia,  

 • Samorząd uczniowski wraz z rada rodziców lub rada pedagogiczną może wnioskować do dyrektora szkoły o utworzenie rady szkoły,

 • Samorząd Uczniowski opiniuje wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz wzór jednolitego stroju​.

 

Samorząd uchwala swój regulamin. Co roku planuje działania poprzez stworzenie planu pracy. Uczniowie wybierają sobie opiekuna samorządu - nauczyciela, którego rolą jest wspieranie działań samorządu szkolnego.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć