Nawigacja

Informacje ogólne. Działalność i oferta Szkoły.

    W Polsce nauka jest obowiązkiem. Dla każdego dziecka i młodzieży, bez względu na stan zdrowia czy rodzaj niepełnosprawności. Dlatego Państwo każdemu gwarantuje dostęp do nauki, we właściwej dla niego szkole. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą się uczyć w oddziałach szkół specjalnych.

     Stale ubogacana, oferta dydaktyczno-wychowawczo-rewalidacyjna szkoły adresowana jest do dzieci i młodzieży:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym z zespołami genetycznymi

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, w tym z zespołami genetycznymi

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym ze sprzężeniami: z autyzmem, słabowidzącej, niewidomej, z porażeniem mózgowym

     Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, co znaczy, że uczą się takich samych przedmiotów jak w szkole masowej. Program nauczania, metody i formy pracy, warunki egzaminów i sprawdzianów dostosowywane są do możliwości poznawczych uczniów. Na zakończenie edukacji w szkole podstawowej w oddziałach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczniowie przystępują do sprawdzianu ósmoklasisty. Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym uczą się realizując odrębną podstawę programową uwzględniającą edukację z zakresu matematycznego, polonistycznego czy przyrodniczego.  Nie przystępują także do sprawdzianów przewidzianych na zakończenie edukacj kolejnych poziomów szkolnych.


      Poza realizacją treści edukacyjnych uczniowie korzystają ze wszystkich dostępnych w szkole form terapii i zajęć rewalidacyjnych, a także zajęć pozalekcyjnych realizowanych w formie zajęć ŚPP "Parasol" czy też zajęć na świetlicy szkolnej. Mało liczne oddziały, kameralne warunki nauki, atmosfera wzajemnej życzliwości i akceptacji, zajęcia edukacyjne i kulturalne w terenie, wiele imprez środowiskowych korzystnie wpływają na wszechstronny rozwój osobowości naszych uczniów.

W programie wychowawczym - profilaktycznym szkoły zawarte są treści, podczas realizacji których w naszej szkole uczymy:

- wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania

- zaangażowania w naukę, zabawę, kulturę i pracę

- wiary we własne możliwości oraz samorozwoju

- logicznego myślenia, koncentracji uwagi i cierpliwości

- współpracy i pomocy koleżeńskiej oraz tolerancji

- uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi

- samodzielności i radzenia sobe w różnych, zmiennych sytuacjach

- zdrowego  i proekologicznego stylu życia 

- patriotyzmu lokalnego i narodowościowego

- obycia w życiu codziennym i sytuacjach społecznych 

                                    

                                             

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć