Nawigacja

Biblioteka

Regulaminy biblioteczne

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61 IM. POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SPECJALNEJ W KATOWICACH


 

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. Cele główne działalności biblioteki:

* w zakresie pracy pedagogicznej:

 • tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł;

 • rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów;

 • współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym i rodzicami;

 • umożliwienie uczniom korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i źródeł informacji bezpośredniej;

 • rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży;

 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;

 • kształtowanie postaw moralnych zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami;

 • przygotowanie uczniów do aktywnego odbioru dóbr kultury, kulturalnego obcowania z książką;

 • diagnozowanie i ukierunkowanie zainteresowań literackich, rozwijanie kultury czytelniczej;

 • wspieranie procesu ustawicznego kształcenia i samokształcenia;

 • wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego;

 • wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.

  * w zakresie prac biblioteczno-technicznych:

 • planowanie, statystyka, sprawozdawczość;

 • organizacja udostępniania zbiorów, gromadzenie, opracowanie, selekcja, konserwacja;

 • organizacja warsztatu informacyjnego i dydaktycznego biblioteki;

 • prace administracyjne.

Biblioteka szkolna pomaga w realizacji zadań statutowych szkoły.

ZASADY OGÓLNE:

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.

 4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

 5. W bibliotece należy zachować ciszę.

 6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

 7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.

 8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

Zasady korzystania z wypożyczalni

 1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają wszyscy czytelnicy w godzinach otwarcia biblioteki.

 2. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.

 3. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

 4. Uczeń ma prawo wypożyczenia: zestawu podręczników, do 4 egzemplarzy dokumentów bibliotecznych, do 4 egzemplarzy czasopism.

 5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

 6. Nauczyciel może jednorazowo wypożyczyć: podręczniki, oprawę metodyczną do nauczanych przedmiotów; do 4 egzemplarzy książek z zakresu literatury pedagogicznej;
  do 4 egzemplarzy książek z zakresu literatury pięknej; lektury z zakresu nauczanego przedmiotu; do 3 egzemplarzy zbiorów specjalnych.

 7. Terminy wypożyczeń:
  beletrystyka i literatura popularnonaukowa- na okres 3 tygodni;
  podręczniki - na okres jednego roku szkolnego;
  czasopisma, dokumenty specjalne - na okres jednego tygodnia.

 8. Istnieje możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

 9. Czytelnik jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczone materiały biblioteczne.

 10. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonego dokumentu bibliotecznego czytelnik jest zobowiązany odkupić identyczny dokument lub tytuł wskazany przez bibliotekarza.

 12. W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką i przedstawić w sekretariacie szkoły zaświadczenie potwierdzające zwrot wypożyczonych dokumentów.

 13. Zabrania się samowolnego wynoszenia z biblioteki jakichkolwiek zbiorów.

 14. Czytelnikom rażąco naruszającym regulamin biblioteki, w tym przetrzymującym wypożyczone zbiory biblioteczne, wstrzymuje się wypożyczenia.

Zasady korzystania z czytelni ( kącika czytelniczego)

 1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.

 2. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.

 3. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić dokumenty bibliotekarzowi.

 4. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.

 5. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego

 1. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do:
      -korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych;
      -przeglądania programów multimedialnych;
      -przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania;

  - tworzenia dokumentów szkolnych;

  - korzystania z e-podręczników i innych wartościowych zasobów Sieci.

 2. Z komputera mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i personel szkolny.

 3. Z komputera uczniowie mogą korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

 4. Dostęp do Internetu i komputera jest możliwy w godzinach pracy biblioteki.

 5. Nauczyciel bibliotekarz pełni funkcję opiekuna. Stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji, służy pomocą w obsłudze programów.

 6. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.

 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, czas korzystania z komputera ulega wydłużeniu.

 8. Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby pracujące w ciszy.

 9. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.

 10. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.

 11. Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnych dyskietkach.

 12. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie prac naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i innych.

 13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika,

 14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.

   


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć