Nawigacja

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Regulamin półkolonii zimowych i letnich organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalną w Katowicach

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci i młodzieży w półkoloniach zimowych i letnich organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalną w Katowicach w ramach akcji „Lato w mieście”.
 2. Półkolonie  NIE SĄ formą zajęć statutowych Szkoły. W czasie ich trwania, ze względu na ustawowo uchwalone ferie zimowe i letnie dla uczniów oraz urlopy dla nauczycieli, Szkoła, jako instytucja, nie prowadzi zajęć dydaktycznych ani opiekuńczo-wychowawczych, a jedynie działania administracyjne lub remontowo-porządkowe.
 3. Udział dzieci w półkoloniach  jest dobrowolny.
 4. Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie w wieku od 8 do 19 lat.
 5. Oferta wypoczynku na półkoloniach jest skierowana  do uczniów Szkoły Podstawowej nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Katowicach, a także, w miarę posiadanych miejsc, do dzieci i młodzieży uczących się w innych placówkach w mieście Katowice.
 6. Półkolonie letnie organizowane są w dwóch dwutygodniowych cyklach. (dwa pierwsze tygodnie wakacji i dwa ostatnie tychże). Natomiast półkolonie zimowe organizowane są w jednym, tygodniowym cyklu.
 7. Zajęcia na półkoloniach rozpoczynają się od godz. 8.00 do godz. 15.00 i jedynie w tych godzinach wychowawcy prawnie przejmują odpowiedzialność za uczestników. W czasie ferii zimowych i letnich świetlica szkolna nie pracuje. 
 8. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, pod stałym nadzorem wychowawców, przy wsparciu pomocy nauczyciela, według ustalonego harmonogramu.
 9. Liczba uczestników jednego turnusu nie może przekraczać łącznie 24 osób.
 10. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę uczestnika półkolonii do szkoły i z powrotem. Miasto Katowice nie zapewnia w tym czasie transportu uczestnikom półkolonii.
 11. Rodzice/prawni opiekunowie przywożą/przyprowadzają dziecko na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 12. W przypadku samodzielnego powrotu uczestnika półkolonii do domu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie.
 13. Kierownik Półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.2016 poz.452), a zatrudniony w oparciu o umowę cywilno-prawną przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich.
 14. Opiekę nad uczestnikami półkolonii sprawują wychowawcy półkolonii  posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r, w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.2016, poz.452), zatrudnieni w oparciu o umowę cywilno-prawną przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich.
 15. W opiece nad uczestnikami półkolonii pomagają zatrudnione w Szkole pomoce nauczyciela, a także w miarę zgłoszeń, wolontariusze.
 16. Udział dziecka w półkoloniach jest związany z koniecznością uiszczenia opłaty, która będzie przeznaczona na bilety wejściowe, przejazdy itp.                                                                                                                                a. Opłaty dokonuje się wyłącznie przelewem, na konto: 44 1020 2313 0000 3002 0573 3060 z dopiskiem "Akcja zima" lub "Akcja lato" oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.                                                  b. Kopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres mailowy Szkoły lub przekazać do sekretariatu Szkoły.
 17. W czasie trwania półkolonii jest możliwość korzystania z odpłatnych obiadów. 

 

 1. Cele półkolonii letnich:
 • wdrażanie uczniów do aktywnego wypoczynku w okresie wakacji, 
 • rozwijanie samodzielności oraz utrwalanie posiadanych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania społecznego,
 • uczestnictwo w różnych formach życia społecznego oraz kształtowanie nawyku aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka (rekreacyjnej, zdrowotnej, artystycznej i sportowej).

 

 1. Formy realizacji:
 • zajęcia plastyczne i ogólnorozwojowe,
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne (basen, gry zespołowe, wspólne zabawy ),
 • gry i zabawy integracyjne,
 • wyjście do kina i teatru
 • projekcje filmów
 • wyjście do muzeum
 • wyjścia na warsztaty
 • wycieczki

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia i imprezy będą dostosowane stopniem trudności do wieku i niepełnosprawności uczestników.

 1. Rekrutacja
 • Rekrutacja odbywa się w Szkole, w miesiącach: grudniu i  maju, po uprzednim przyjęciu zgłoszeń udziału .
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalnej powołuje komisję rekrutacyjną w składzie:
  • Wychowawcy półkolonii – członkowie.
  • Kierownik półkolonii – przewodniczący;
 • Przy dużej ilości zgłoszeń Komisja kwalifikacyjna uwzględniać będzie następujące kryteria naboru:
  • uczniowie z rodzin wielodzietnych o trudnej sytuacji finansowej,
  • uczniowie rodzica czynnego zawodowo i samotnie wychowującego dziecko,
  • uczniowie, których oboje rodzice pracują,
  • uczniowie którzy od 1-go września mają rozpocząć naukę w naszej szkole (dotyczy letniego turnusu II-go),
  • w przypadku dużej ilości chętnych możliwe będzie zapisanie dziecka tylko na jeden turnus.
 • Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.
 • Wszyscy uczniowie i rodzice zostaną poinformowani o możliwości uczestnictwa w półkoloniach letnich poprzez wywieszenie informacji w szkole, zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej szkoły oraz informacji na zebraniach z rodzicami.
 • Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane na stronie internetowej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem rekrutacji.
 • Osoby zainteresowane udziałem dziecka w półkoloniach letnich dokonują zgłoszenia poprzez złożenie pisemnej deklaracji  w sekretariacie szkoły.
 • Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie (karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o zapoznaniu i akceptacji regulaminu półkolonii letnich.).
 • W przypadku spełniania kryteriów przez większą liczbę dzieci, decyduje data zgłoszenia i złożenia przez rodzica dziecka kompletu wymaganych dokumentów. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie będzie dostępna w sekretariacie Szkoły.
 • Rodzice uczniów zakwalifikowanych na półkolonie letnie mają obowiązek złożyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną dziecka i opłatę za pobyt najpóźniej na miesiąc wcześniej przed rozpoczęciem zajęć półkolonii letnich.
 • W razie nieobecności dziecka spowodowaną chorobą lub innymi okolicznościami więcej niż dwa dni, rodzic zgłasza nieobecność u kierownika półkolonii i ma prawo starania się o zwrot kosztów za nieobecne dni.
 • Za nieobecność dziecka na półkoloniach, nie przewiduje się zwrotu kosztów za wyżywienie.

 

 1. Sprawy porządkowe

Za wszystkie szkody wyrządzone przez dziecko na półkoloniach, koszty ponosi rodzic dziecka.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć