Nawigacja

Akcje/ Imprezy cykliczne

Półkolonie letnie

Półkolonie letnie 2018/19

Informacja dla rodziców

Od dnia  07.05.2019 r. ( wtorek ) ruszają zapisy na półkolonie letnie  dla  uczniów  naszej  szkoły  i  trwać  będą do końca maja tj. do 31.05.2019r

I turnus – 24.06 -28.06. 2019r.

II turnus – 01.07.- 05.07.2019r.

III turnus – 19.08- 23.08.2019r.

IV turnus – 26.08.-30.08.2019r.

Zapisy  przyjmuje  Pani Barbara Gregorkiewicz. Rodzic pobiera całą dokumentacje i zwraca wypełnioną do końca miesiąca wraz z opłatą za półkolonie. Nie dostarczenie uzupełnionej dokumentacji wraz z  opłatą w terminie spowoduje  skreślenie  dziecka z listy uczestników.

 

                                                                                              Kierownik półkolonii mgr Barbara Gregorkiewicz

 

 

 

 

 

Regulamin półkolonii letnich organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych nr12

w Katowicach

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci i młodzieży w półkoloniach letnich organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych nr 12 w ramach akcji „Lato w mieście”.

 2. Półkolonie letnie NIE SĄ formą zajęć szkolnych. W czasie ich trwania, ze względu na ustawowo uchwalone ferie letnie, szkoła prowadzi wyłącznie działania administracyjne lub remontowo-porządkowe.

 3. Udział dzieci w półkoloniach letnich jest dobrowolny.

 4. Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie w wieku od 8 do 21 lat.

 5. Oferta wypoczynku na półkoloniach letnich jest skierowana głównie do uczniów  Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach, a także, w miarę posiadanych miejsc, do dzieci i młodzieży uczących się w innych placówkach w mieście Katowice.

 6. Półkolonie letnie organizowane są w dwóch dwutygodniowych cyklach. (dwa pierwsze tygodnie wakacji i dwa ostatnie tychże).

 7. Zajęcia na półkoloniach rozpoczynają się od godz. 8.00 i dopiero od tego czasu, do godz. 15.00 wychowawcy prawnie przejmują odpowiedzialność za uczestników.

 8. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, pod stałym nadzorem wychowawców, według ustalonego harmonogramu.

 9. Liczba uczestników jednego turnusu nie może przekraczać 24 osób.

 10. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę uczestnika półkolonii do szkoły i z powrotem.

 11. W przypadku samodzielnego powrotu uczestnika półkolonii do domu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie.

 12. Kierownik Półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz.452) i jest wyznaczony przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 12, a zatrudniony w oparciu o umowę cywilno-prawną.

 13. Opiekę nad uczestnikami półkolonii sprawuje czterech nauczycieli - wychowawców posiadających kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r, w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. Poz.452), zatrudnionych w oparciu o umowę cywilno-prawną.

 14. W opiece nad uczestnikami półkolonii pomagają zatrudnione w Zespole Szkół Specjalnych nr 12 pomoce nauczyciela, a także w miarę zgłoszeń wolontariusze.

 15. Udział dziecka w półkoloniach jest związany z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł za dzień, która będzie przeznaczona na bilety wejściowe, przejazdy itp.

 1. Cele półkolonii letnich

 • wdrażanie uczniów do aktywnego wypoczynku w okresie wakacji, 

 • rozwijanie samodzielności oraz utrwalanie posiadanych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania społecznego,

 • uczestnictwo w różnych formach życia społecznego oraz kształtowanie nawyku aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka (rekreacyjnej, zdrowotnej, artystycznej i sportowej).

 

 1. Formy realizacji:

 • zajęcia plastyczne i ogólnorozwojowe,

 • zajęcia sportowo – rekreacyjne (basen, gry zespołowe, wspólne zabawy ),

 • gry i zabawy integracyjne,

 • wyjście do kina i teatru

 • projekcje filmów

 • wyjście do muzeum

 • wyjścia na warsztaty

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia i imprezy będą dostosowane stopniem trudności do wieku i niepełnosprawności uczestników.

 1. Rekrutacja

Rekrutacja będą odbywać się w szkole od dnia 04 maja 2017r. do dnia 30 maja 2017r. Zgłoszenia przyjmować będzie Pani Barbary Gregorkiewicz.

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 powołuje komisję rekrutacyjną w składzie:

  1. Kierownik półkolonii – przewodniczący;

  2. Wychowawcy półkolonii – członkowie.

 1. Komisja kwalifikacyjna uwzględniać będzie następujące kryteria naboru:

  1. uczniowie z rodzin wielodzietnych o trudnej sytuacji finansowej,

  2. uczniowie rodzica czynnego zawodowo i samotnie wychowującego dziecko,

  3. uczniowie, których oboje rodzice pracują,

  4. uczniowie którzy od 1-go września mają rozpocząć naukę w naszej szkole (dotyczy turnusu II-go),

  5. w przypadku dużej ilości chętnych możliwe będzie zapisanie dziecka tylko na jeden turnus.

 2. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.

 3. Wszyscy uczniowie i rodzice zostaną poinformowani o możliwości uczestnictwa w półkoloniach letnich poprzez wywieszenie informacji w szkole, zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej szkoły oraz informacji na zebraniach z rodzicami.

 4. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane na stronie internetowej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem rekrutacji.

 5. Osoby zainteresowane udziałem dziecka w półkoloniach letnich dokonują zgłoszenia poprzez złożenie pisemnej deklaracji bezpośrednio kierownikowi półkolonii lub w sekretariacie szkoły.

 6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie (karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o zapoznaniu i akceptacji regulaminu półkolonii letnich.).

 7. W przypadku spełniania kryteriów przez większą liczbę dzieci, decyduje data zgłoszenia i złożenia przez rodzica dziecka kompletu wymaganych dokumentów. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie będzie dostępna w sekretariacie szkoły.

 8. Rodzice uczniów zakwalifikowanych na półkolonie letnie mają obowiązek złożyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną dziecka i opłatę za pobyt najpóźniej na miesiąc wcześniej przed rozpoczęciem zajęć półkolonii letnich.

 9. W razie nieobecności dziecka spowodowaną chorobą lub innymi okolicznościami więcej niż dwa dni, rodzic zgłasza nieobecność u kierownika półkolonii i ma prawo starania się o zwrot kosztów za nieobecne dni po 10 zł za każdy dzień.

 10. Za nieobecność dziecka na półkoloniach, nie przewiduje się zwrotu kosztów za wyżywienie.

 11. Lista uczniów zakwalifikowanych na półkolonie będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły na dwa tygodnie przed rozpoczęciem półkolonii letnich.

 

 1. Sprawy porządkowe

Za wszystkie szkody wyrządzone przez dziecko na półkoloniach, koszty ponosi rodzic dziecka.

 1. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć