Nawigacja

Akcje/ Imprezy cykliczne

Turnus rehabilitacyjny w Wiśle

 

 

W ZWIĄZKU Z ZAPROSZENIEM NASZEJ SZKOŁY DO UDZIAŁU W

„TURNUSIE UŚMIECHU”  FUNDACJI ING DZIECIOM

21.10.2017 do 4.11.2017r. /Wisła/

 

zamieszczamy procedurę kwalifikacji uczniów do uczestnicywa w turnusie terapeutyczno-rehabilitacyjnym

 

 Przyjęte kryteria kwalifikacji :

 

1.      Uczniowie I  etapu edukacyjnego (kl.1-3)  z każdym rodzajem niepełnosprawności;

 

2.      Uczniowie szkoły podstawowej  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym;

 

 

·         W przypadku wolnych miejsc lub rezygnacji z wyjazdu osoby znajdującej się już na liście, zostanie stworzona lista rezerwowa a udział w turnusie zaproponowany uczniom  zespołów edukacyjno- terapeutycznych  wygasającego gimnazjum  spełniającym zamieszczone poniżej warunki:

 

 

3.      Względy zdrowotne ucznia (w tym: niepełnosprawności sprzężone: ruchowa, autyzm, niedowidzenie i niedosłuch oraz objęci nauczaniem indywidualnym );

4.      Trudna sytuacja materialno-bytowa  rodziny, która uniemożliwia udział dziecka w innych formach wypoczynku

5.      Uczniowie nie korzystający do tej pory z wyjazdów zorganizowanych w ramach turnusów edukacyjno-rehabilitacyjnych oraz innych form wypoczynku np. zimowisko maltańskie )

6.      Trudna sytuacja rodzinna (choroba członków rodziny, wielodzietność, traumatyczne przeżycia,  rodzic/opiekun prawny samotnie  wychowujący dziecko  ), dla której wyjazd dziecka będzie wsparciem w danej sytuacji

7.      Konieczność rozwiązania problemu  np. rodzinnego lub  związanego z trudnymi zachowaniami dziecka ,  w stosunku do którego zespół kwalifikujący orzeka , iż wyjazd daje możliwości jego rozwiązania .

 

·         Uczeń uczestniczy w turnusie wraz z jednym z rodziców /prawnych opiekunów , w stosunku do którego nie ma ograniczonych praw do  sprawowania opieki na dzieckiem  a stan zdrowia (fizyczny i psychiczny) pozwala na pełne i aktywne korzystanie z proponowanych form aktywności i zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznemu.

  

 Rekrutacja na turnus :

 

       Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  dokonuje analizy potrzeb uczniów i ich rodzin a następnie  podejmuje  decyzję o zaproponowaniu  wyjazdu na turnus , tej grupie dzieci i ich rodzicom /opiekunom, dla których pobyt będzie skutkował całościowym wsparciem rozwoju dziecka ale i wpłynie na poprawę funkcjonownia rodziny oraz jej sytuacji socjalno-bytowej czy psychicznej . Zostanie powołany zespół w w/w składzie do opracowania procedury kwalifikacyjnej.

 

Sposób rekrutacji :

·         Po zakwalifikowaniu Szkoły na „Turnus Uśmiechu”  następuje umieszczenie stosownej informacji  wraz z procedurą kwalifikacyjną , na stronie internetowej placówki , w zeszycie korespondencji ucznia  lub poprzez kontakt osobisty czy telefoniczny z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

·         W określonym terminie ( do 12.09.2017r.) rodzice/opiekunowie  zgłaszją chęć uczestnictwa w turnusie, wychowawcy klasy lub koordynatorowi wyjazdu

 (Dorota Cerek) , który sporządza listę uczestników.

·         Następnie  komisja rekrutacyjna w składzie dyrektor, wicedyrektor , koordynator wyjazdu, pedagog szkolny, psycholog, wychowawcy , dokonuje analizy i weryfikacji zgłoszeń tworząc w ten sposób listę uczestników turnusu, która zostanie podana do informacji w terminie 30 dni przed proponowanym terminem rozpoczęcia turnusu.

·         Zostaną też wyznaczone i podane do informacji rodziców/prawnych opiekunów , terminy spotkań mające na celu:

 

ü  omówienie sposobu wypełniania i gromadzenia stosownej dokumentacji , regulaminów itp.

ü  charakterystykę i cele proponowanego programu „Zatrzymać się i spojrzeć w oczy swojego dziecka” oraz rozeznanie możliwości rodziców/opiekunów co do sposobów włączenia się w przygotowanie turnusu

ü  Sprawdzenie wiarygodności i kompletności dokumentacji uczestników turnusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Od trzech lat uczestniczymy w Wielkim Dziele Ludzi Dobrego Serca Fundacji ING Dzieciom , która stworzyła 50 –cio osobowej grupie uczniów i ich opiekunów Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach możliwość bezpłatnego udziału w dwutygodniowych wyjazdach edukacyjno- rehabilitacyjnych . W naszych szeregach są głównie dzieci z autyzmem oraz z różnoraką niepełnosprawnością intelektualną . Turnusy te organizowane są w OSW „Regle” w Wiśle, która od 2009 znalazła szczególne miejsce w naszych sercach i to nie tylko z powodu Adama Małysza ale przede wszystkim za przyczyną ludzi , którzy przez okres dwóch tygodni pracują z nami i dla nas . Mamy tu na myśli Tych , którzy sprawują kierownicze stanowiska i koordynują wszystkie działania ale i Tych , którzy nie są nam znani z imienia i nazwiska , a dzięki którym mamy pyszne posiłki , czyste pokoje, bezpieczny i zdrowy pobyt a nade wszystko miłą i rodzinną atmosferę. 
Pobyt na turnusie ma charakter edukacyjno – wypoczynkowy a zgłębianie wiedzy odbywa się głównie poprzez obcowanie z przyrodą i doświadczanie jej bezpośredniego kontaktu w różnych porach roku. Beskid Śląski zaskakuje nas i zachwyca wciąż na nowo ; podobnie jak pomysłowość i szczodrość Fundatorów. Wycieczki autokarowe i piesze
z przewodnikiem , kuligi, baseny, fizykoterapia i gimnastyka korekcyjna pod okiem specjalisty, wyjścia i wyjazdy edukacyjne, zajęcia komputerowe w wyposażonej pracowni komputerowej , sala zajęć i zabaw , grota solna ….i wiele innych form sponsorowanych przez Fundację , których nie sposób opisać tu w kilku zdaniach. Po wypełnionym po brzegi dniu czas na … nie ! ,nie na sen! , ale na „pogodny wieczór” w wyposażonej sali zajęć i zabaw, a tam karaoke, dyskoteki , zabawy i tańce integracyjne. Bawią się i dzieci , rodzice i nauczyciele.
Kadra pedagogiczna dysponuje pokojem nauczycielskim z bogato wyposażonym zapleczem dydaktycznym; są tu gry planszowe , puzzle, różnorodne materiały plastyczne , ksero , piłki itp. , które wzbogacają atrakcyjność prowadzonych zajęć.
  Pozostaje nam zaprosić Państwa do „notatki fotograficznej” z naszych wyjazdów a Fundacji ING Dzieciom życzyć , by dobro którego doświadczamy powróciło do Niej ze zdwojoną siłą. 

Z wyrazami wdzięczności i szacunku : mgr Dorota Cerek

                   


 

 

 

 
 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć