Nawigacja

Terapia

Rewalidacja

  Rewalidacja to system oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych ukierunkowanych na taką stymulację osoby niepełnosprawnej, by osiągnęła optymalny rozwój. W szkole specjalnej, cele rewalidacyjne realizuje każdy z nauczycieli przedmiotu podczas trwania zajęć. Organizowane są również odrębne zajęcia rewalidacyjne, które zgodnie z przepisami oświatowymi przyznawane są w szkole specjalnej, w określonej ilości dla każdego z oddziałów. Rokrocznie, w formie arkusza organizacji pracy szkoły, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o sposobie i formie organizacji tych zajęć uwzględniając warunki kadrowe i lokalowe szkoły, poewaluacyjne wnioski do pracy z uczniami nauczycieli i specjalistów Zespołów IPET'owych, a także opinię Rady Pedagogicznej o organizacji zajęć w kolejnym roku szkolnym oraz zapisy zawarte w zaleceniach orzeczenia.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne                                                                                                   Specjalistyczne działania o charakterze terapii pedagogicznej mające na celu korygowanie nieprawidłowości rozwojowych i wychowawczych oraz  trudności w uczeniu się, uniemożliwiających uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
    
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu wymaganych osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, ponowne takie ich powtórzenie i przekazanie, by uczeń ten zakres wiedzy opanował. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych, liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

 

Zajęcia logopedyczne
     Pomocą logopedyczną objęci są wszyscy uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej o różnym podłożu: upośledzenie umysłowe, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawności sprzężone.  W pracy z uczniami wykorzystywane są różnorodne metody dostosowane do rodzaju niepełnosprawności i zaburzeń mowy poszczególnych dzieci. Zajęcia mają charakter zindywidualizowany, najczęściej uczestniczy w nich do 3 uczniów. Specjaliści dysponują licznymi pomocami logopedycznymi, programami komputerowymi przeznaczonymi zarówno dla dzieci, które wymagają usprawnienia mowy, jak i dla dzieci nie mówiących.Terapia ukierunkowana na indywidualne problemy uczniów zawsze poprzedzona jest diagnozą logopedyczną: badaniem artykulacji, badaniem funkcji leżących u podstaw mowy, badaniem sprawności aparatu artykulacyjnego, słownika, kompetencji komunikacyjnej i innych. W trosce o kontynuowanie oddziaływań logopedycznych na terenie domu, logopedzi współpracują z rodzicami uczniów: prezentują ćwiczenia utrwalające, prowadzą konsultacje indywidualne, ponieważ warunkiem powodzenia terapii jest codzienna praca ucznia z rodzicami w domu.

Gimnastyka korekcyjna
     Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej mają na celu wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia, w szczegóólności kształtowanie umiejętności ruchowych, korygowanie wad postawy oraz wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,a w konsekwencji doprowadzenie sprawności fizycznej ucznia do stanu uznanego za prawidłowy. Gimnastyka korekcyjna jest elementem wychowania fizycznego i obowiązuje w niej metodyka tego przedmiotu. W zajęciach, prowadzonych w grupach,  uczestniczą uczniowie  posiadający aktualne skierowanie od lekarza (najlepiej) specjalisty (ortopeda, chirurg) o konieczności organizowania takich zajęć, dostarczone do szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna do końca marca roku szkolnego poprzedzającego organizowanie tych zajęć.

Program  zajęć zawiera zestaw ćwiczeń które:
- wyrabiają nawyk prawidłowej postawy
- korygują istniejące zaburzenia statyki ciała
- wyrabiają odruch prawidłowego ustawienia stóp i chodu
- rozciągają mięśnie przykurczowe i wzmacniają osłabione
- zwiększają pojemność życiową płuc
Do pozostałych form organizacyjnych programu gimnastyki korekcyjnej oprócz konkretnych zajęć            z uczniem należą również:
- rozmowy indywidualne i pogadanki z rodzicami dzieci, zalecające kontynuację ćwiczeń korekcyjnych w środowisku domowym
- stała współpraca i konsultacje z pielęgniarką szkolną oraz wychowawcami klas
Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem zarówno wśród dzieci jak i uznaniem wśród rodziców dzieci czego dowodzibardzo duża frekwencja uczniów podczas zajęć. W celu zwiększenia atrakcyjności zajęć stosuje się takie formy zajęć jak – muzykoterapia, muzyka relaksacyjna, ćwiczenia woli itp.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć